O mnie

Maciej Maryl, dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, założyciel i kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Literaturoznawca, socjolog, tłumacz, autor słuchowisk.

Absolwent Kolegium MISH UW (polonistyka stosowane nauki społeczne), Akademii Artes Liberales oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoFundacji na rzecz Nauki Polskiej i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Junior Award w 2010 i Senior Award w 2017). Publikował teksty i przekłady m. in. w Tekstach DrugichCLCWeb, Pamiętniku Literackim, Digital Humanities Quarterly, F1000 Research i Journal of Literary Theory.

Członek Kolegiów Redakcyjnych Tekstów Drugich i OpenMethodsPrzedstawiciel IBL PAN w Zgromadzeniu Wykonawczym OPERAS i Radzie DARIAH-PL. Kieruje pracami ALLEA E-humanities Working Group, i (wraz z Costisem Dallasem) grupy roboczej DARIAH Digital Methods and Practices Observatory oraz kieruje grupą roboczą  DARIAH-PL Filologia Cyfrowa.

W 2013 obronił rozprawę doktorską poświęconą życiu literackiemu w internecie. Interesuje się komunikacją literacką, nowymi mediami, piśmiennictwem multimedialnym, edytorstwem elektronicznym, humanistyką cyfrową oraz związkami technologii z kulturą.

Projekty bieżące

Projekty (w zasadzie) zakończone

Kontakt: Maciej.Maryl (at) ibl.waw.pl

@maciejmaryl

ORCID ID 0000-0002-2639-041X