O mnie

Maciej Maryl, dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Literaturoznawca, socjolog, tłumacz, autor słuchowisk.

Absolwent Kolegium MISH UW (polonistyka stosowane nauki społeczne), Akademii Artes Liberales oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoFundacji na rzecz Nauki Polskiej i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Junior Award w 2010 i Senior Award w 2017). Publikował teksty i przekłady m. in. w Tekstach DrugichCLCWeb, Pamiętniku LiterackimLiteRacjachFragile, oraz w polsko- i anglojęzycznych tomach zbiorowych.

Członek Kolegiów Redakcyjnych Tekstów Drugich i OpenMethodsPrzedstawiciel IBL PAN w  Radzie konsorcjum DARIAH-PL, w Core Group konsorcjum OPERAS i forum CLE. Bierze udział w pracach ALLEA E-humanities Working Group, DARIAH Digital Methods and Practices Observatory oraz kieruje grupą roboczą  DARIAH-PL Filologia Cyfrowa.

W 2013 obronił rozprawę doktorską poświęconą życiu literackiemu w internecie. Interesuje się komunikacją literacką, nowymi mediami, piśmiennictwem multimedialnym, edytorstwem elektronicznym, humanistyką cyfrową oraz związkami technologii z kulturą.

Bieżące projekty:

  • New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (NEP4DISSENT), COST Action CA16213 (2017-2021). Rola: Kierownik (Chair).
  • LEM: Literacki Eksplorator Maszynowy. Wspólny projekt IBL PAN i  CLARIN-PL. Rola: Współkierownik z Maciejem Piaseckim.
  • EAST: Enhancing Accessibility and Sustainability of  “Teksty Drugie”, OpenAire Alternative Funding Mechanism. Rola: Kierownik (2018).
  • Facilitating Cooperation Between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions, DARIAH-EU DARIAH Theme 2017: Cultural Heritage and Humanities Research (Consortium: IBL PAN, Trinity College Dublin, Creative Commons Polska). Rola: Kierownik (2017-2018).

Projekty (w zasadzie) zakończone:

Kontakt: Maciej.Maryl (at) ibl.waw.pl

@maciejmaryl

ORCID ID 0000-0002-2639-041X